sknano.core.atoms.DipoleAtoms.rezero

DipoleAtoms.rezero(epsilon=1e-10)[source]

Set values with absolute value less than epsilon to zero.

Calls the rezero method on each atom in self.

Parameters:

epsilon : float

values with absolute value less than epsilon are set to zero.