sknano.core.atoms.MDAtom.i

MDAtom.i

\(i_x, i_y, i_z\) image flags

Returns:Point