sknano.core.atoms.VelocityAtom.v

VelocityAtom.v

\(v_x, v_y, v_z\) array of velocity components.

Returns:

ndarray

3-element ndarray of [\(v_x\), \(v_y\), \(v_z\)] velocity components of VelocityAtom.